Paloma Support

Importera Kontakter

Högst upp på sidan väljer du om du vill klistra in kontakterna eller importera från en Excel-fil.

Rättslig grund anger vilken rättslig grund du har för dina kontakter. Den rättsliga grunden syns sedan i kontaktlistorna och du kan även filtrera ditt utskick efter detta. Du hittar mer information angående GDPR och rättslig grund under avsnittet GDPR.

Dubbletthantering anger hur informationen i dina listor ska hanteras och kan hanteras på följande sätt:

 Sammanfoga data med befintliga kontakter
– Lägg endast till nya kontakter
– Skriv över befintliga kontakter

Sammanfoga data med befintliga kontakter
Ny data läggs till i de kontakter där ny data finns vid själva inläsningen. Man måste då även kryssa i ”Skriv över” i import-dialogrutan för den kolumnen där man vill att importerad data ska skrivas in i sin kontakt.

Lägg endast till nya kontakter
Endast nya kontakter, nya unika e-postadresser, läggs till på ditt konto. Redan existerande e-postadresser som finns med vid importen läses inte in.

Skriv över befintliga kontakter
All information skrivs över i kontakterna på ditt konto och ersätts med informationen som läses in vid importen. Ett exempel är om några bytt adress eller telefonnummer i din Excel-fil så ersätts deras information på ditt konto med den nya informationen som läses in. Alternativt om den informationen av någon anledning saknas i din Excel-fil så tas den bort från din kontakt på ditt konto.

mceclip5.png

Dubbletter
Vad gäller rena dubbletter av e-postadresser i den informationen som klistras eller läses in vid importen hanterar vår importrobot dom och läser bara in en adress en gång.

Lägg till i kontaktlistor
 anger vilka kontaktlistor du vill importera kontakterna till. Om du har befintliga listor ser du dessa i den vänstra kolumnen. När du väljer listor lägger de sig i den högra kolumnen.